Regulamin Sklepu Internetowego SHE/S A RIOT

1. Sklep Internetowy SHE/S A RIOT działający pod adresem http://shop.shesariot.com stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Ewelinę Kustra, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SHE/S A RIOT Ewelina Kustra z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 39/93, 00-681 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzoną przez ministra właściwego ds. gospodarki, nr NIP: 661-204-23-17, nr REGON: 146467905, zwaną w niniejszym regulaminie „SHE/S A RIOT”. 

Dane kontaktowe: SHE/S A RIOT Ewelina Kustra, ul.Hoża 39/93, 00-681 Warszawa; contact@shesariot.com; numer telefonu 608 395 795.

Kontakt jest również możliwy za pomocą internetowego formularza dostępnego pod adresem http://shop.shesariot.com/contact . 

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://shop.shesariot.com/, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez SHE/S A RIOT; 

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym; 

c) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

d) Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy przewoźnika; 

e) Koszyk (ang. Cart) – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia; 

f) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

g) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu; 

h) Butik SHE/S A RIOT– tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w Warszawie (00-496) przy ulicy Mysiej 3, 2 piętro.

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego SHE/S A RIOT, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym SHE/S A RIOT, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz uprawnienia Klienta. 

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hhttp://shop.shesariot.com/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu sprzedaży Towarów (ogólne warunki umowy) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego SHE/S A RIOT oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; 

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

4. Użytkownika Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla SHE/S A RIOT oraz innych Klientów. 

5. Treści udostępniane w ramach Strony Internetowej zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej, materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.). 

§ 2. Składanie zamówień 

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego za pośrednictwem strony internetowej http://shop.shesariot.com/ przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze. 

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na http://shop.shesariot.com/, dokonać wyboru Towaru, jego kolorystyki, rozmiaru itp. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka. 

4. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. 

a) w przypadku odbioru osobistego - do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać” 

b) w przypadku wysyłki – do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać”. 

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu zamówienia, 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów i usług, w tym kosztów dostawy, 

c) wybranej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy. 

6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać”. 

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SHE/S A RIOT umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. 

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem. 

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Your order from SHE/S A RIOT Online Store has been received” zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

§ 3. Ceny towarów 

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://shop.shesariot.com/ i oferuje Towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu. 

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: 

a) zawierają wszelkie cła, opłaty i podatki, w tym podatek VAT i podawane są w złotych polskich; b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki; Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. 

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta. 

4. SHE/S A RIOT zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.3, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych np. z użyciem kodów rabatowych, oraz wyprzedażowych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. 

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5). 

§ 4. Formy płatności i dostawy 

1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać: 

a) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki (opcja „za pobraniem”) lub przy odbiorze osobistym w Butiku SHE/S A RIOT, 

b) kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych w Butiku SHE/S A RIOT, 

c) przelewem elektronicznym, 

d) zwykłym przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, przy złożeniu zamówienia bezpośrednio na adres help@shesariot.com. 

6. SHE/S A RIOT umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez PayPal. 

7. SHE/S A RIOT umożliwia dokonanie odbioru osobistego zamówienia w Butiku SHE/S A RIOT. W tym celu w polu dotyczącym kodu zniżkowego należy wpisać kod „ODBIERAM”. System automatycznie wyświetli wówczas komunikat „ODBIÓR OSOBISTY”. 

8. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 5 dni pod wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia lub odebrany przez Klienta w Butiku SHE/S A RIOT. 

9. Koszty dostawy zostaną wskazane przy składaniu zamówienia. 

10. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

11. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się na adres e-mail: contact@shesariot.com lub telefonicznie, na numer +48 608395795 w celu ustalenia indywidualnego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem. 

§ 5. Realizacja zamówień 

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust 5, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych, z wyłączeniem czasu dostawy. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia. 

3. W wypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia z powodu przejściowej niemożności, SHE/S A RIOT zaproponuje świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt SHE/S A RIOT. 

4. Możliwa jest wymiana Towaru na odmienny, np. Towar o innym rozmiarze zgodnie z tabelą rozmiarów podaną przy każdym z Towarów. W tym celu należy skontaktować się na adres e-mail contact@shesariot.com. 

5. W przypadku przesyłek zagranicznych termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. 

§ 6. Warunki reklamacji 

1. Reklamacje można składać na adres:

SHE/S A RIOT Ewelina Kustra, ul. Hoża 39/93, 00-681 Warszawa. 

O planowanym złożeniu reklamacji prosimy uprzednio poinformować wysyłając e-mail  na adres contact@shesariot.com

2. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, aby reklamacja określała: 

a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefonu, 

b) rodzaj Towaru, której reklamacja dotyczy, 

c) zarzuty Klienta, 

d) okoliczności uzasadniające reklamację Klienta,

e) ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia. 

3. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. 

4. SHE/S A RIOT zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

§ 8. Zwroty 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym. 

2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, należy sporządzić i przesłać do SHE/S A RIOT, na adres SHE/S A RIOT Ewelina Kustra, ul. Hoża 39/93, 00-681 Warszawa, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z oryginalnym paragonem zakupu. Wzór takiego oświadczenia (formularz zwrotu) dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: http://shop.shesariot.com/formularz-zwrotu

O planowanym złożeniu reklamacji lub chęci zwrotu towaru prosimy uprzednio poinformować wysyłając e-mail  na adres contact@shesariot.com

W odpowiedzi otrzymają Państwo instrukcję co do dalszego postępowania, w tym adres do odesłania towaru, który chcą Państwo zwrócić lub wymienić.

3. Udostępnienie przez SHE/S A RIOT wzoru formularza zwrotu, o którym mowa w ust. 2, nie zobowiązuje Klienta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Klient może się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie formularza zwrotu w tym terminie. 

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać pod dane kontaktowe wskazane w ust. 1 Regulaminu. Obowiązuje postępowanie reklamacyjne wskazane w § 6. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 

3. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 

4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian. 

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 03.01.2013 r.