FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Numer zamówienia: ______________________   Data zamówienia: ________________________

Numer paragonu: ________________________

Nazwa towaru: __________________________     Ilość towaru: __________  Cena: ___________

Przyczyna zwrotu: ___________________________________________________________________


Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________

Telefon: _________________________________    E-mail: __________________________________


Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

Nazwa banku: ________________________________________________________________________

Numer rachunku: _____________________________________________________________________


Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.


______________________________________________

(czytelny podpis)